Γεωπόνοι του Perrotis College  και ειδικοί επιστήμονες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Εργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας ΑΒ Βασιλόπουλος επισκέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα τρεις αμπελώνες στο Κιλκίς. Κατά την επίσκεψή τους μέτρησαν την αναπνοή του εδάφους, μια μέθοδο για την εκτίμηση της μικροβιακής δραστηριότητας του εδάφους. Η αυξημένη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους αποτελεί ένδειξη υγιούς εδάφους. Αυτές οι μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των τριών αμπελώνων για να διαπιστωθεί πώς οι πρακτικές γονιμότητας και διαχείρισης του εδάφους που εφαρμόζονται σε κάθε αμπελώνα επηρεάζουν την ποιότητα του εδάφους. Το όργανο που χρησιμοποιήσαμε για τις μετρήσεις, το LiCOR LI-6800, είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο που μετρά το CO2 καθώς απελευθερώνεται από το έδαφος, τη θερμοκρασία του εδάφους και την υγρασία του εδάφους. Αυτές οι τρεις παράμετροι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ρυθμών αναπνοής του εδάφους.

Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα εδάφους για τη μέτρηση της συγκέντρωσης οργανικής ουσίας στο έδαφος. Η αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της υγείας των αμπελώνων και την αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος.

Ο συνδυασμός των δύο μετρήσεων, η αναπνοή του εδάφους και η συγκέντρωση οργανικής ουσίας στο έδαφος αποτελούν σημαντική μετρική για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα ενός αμπελώνα. Η αυξημένη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους συμβάλλει στη μετατροπή του άνθρακα που απορρόφησαν τα αμπέλια ως CO2 από την ατμόσφαιρα σε μια σταθερή μορφή άνθρακα ως οργανική ουσία του εδάφους. Ένας αμπελώνας με αυξημένα ποσοστά απομόνωσης του άνθρακα μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα της εκμετάλλευσης και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ορισμένες στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αναπνοή του εδάφους μεταξύ των τριών αμπελώνων. Μερικοί από τους παράγοντες που πιθανώς συνέβαλαν σε αυτές τις διαφορές είναι τα ποσοστά άρδευσης και οι πρακτικές καλλιέργειας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτούς τους αμπελώνες το φθινόπωρο, όταν η υγρασία του εδάφους γίνεται υψηλότερη για να διαπιστωθεί πώς οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανταποκρίνονται στις πρακτικές διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.